I. 

С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, производителите/разпространителите и ползвателите на такива софтуери, и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

Сроковете във връзка с тези промени са следните:

1.       Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или модифицират използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г.

2.       Нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използващи ЕСФП трябва да направят същото до края на юни 2019 г.

3.       Всеки търговец, който използва софтуер за управление на продажбите, трябва да гарантира, че софтуерът управлява всички фискални устройства в търговския обект, т.е да „свърже“ използвания от него софтуер с фискалните устройства и да декларира това пред НАП не по-късно от 31.05.2019 г. за регистрираните по ДДС търговци и не по-късно от 31.08.2019 г. за лица без ДДС регистрация.

4.       Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие с изискванията в срок до 30 юни 2019 г. Срокът за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД е 31.12.2019 г. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица за извършване на сервизна дейност са валидни до 30 юни 2019 г., респ. до 31.12.2019 за сервизни фирми на ИАСУТД.

5.       От 1.12.2018 г. производителите/разпространителите на софтуери за управление на продажбите могат да започнат да декларират съответствие на техните програмни продукти с новите изисквания на Наредба Н-18, като това ще става  с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП. Софтуерите, за които е декларирано съответствие, ще бъдат включени в публичен списък, достъпен на интернет страницата на НАП.

6.       Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18  до края на 2019 г.

 

Всеки търговец чрез справочната услуга на сайта на НАП http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/ може да провери дали ползваното от него фискално устройство може да бъде доработено със софтуерна промяна или трябва да бъде сменено

Очаквайте допълнителна информация за предстоящите промени на интернет-страницата на НАП.

От екипа на Националната агенция за приходите

II. Необходимо ли е да се ходи в НАП, за да се регистрира новия касов апарат?

Не, производителят или сервизната фирма извършват онлайн регистрация към НАП посредством специално разработен за целта софтуер. Така клиента получава апарата фискализиран, регистриран и готов за употреба.

III. Има ли възможност за доработка на старо фискално устройство?

Да, има такава възможност. Доработката на старите фискални устройства се извършва от фирмата производител или оторизирана сервизна фирма.

IV. Необходимо ли е да се извършва отново фискализация и регистрация в НАП след доработка на старото фискално устройство?

Да, доработеното старо ФУ трябва да бъде регистрирано онлайн в НАП. Регистрацията на ФУ се извършва от сервизния техник със специализиран софтуер. След получаване на отговор от сървъра на НАП за успешна регистрация, може да започне регистрацията на продажбите.

V. Да доработвам ли старото си ФУ или да закупя ново? Кое препоръчвате?

Препоръчваме закупуването на ново ФУ. Разликата в цената между доработка на старо устройство и закупуване на ново е в рамките на 20-30 лв, но при покупка на ново устройство получавате ред предимства, а именно:
1. нов апарат с 12 месеца гаранция
2. пестите хартия тъй като при новите апарати информацията се съхранява на SD карта и се елиминира необходимостта да се разпечатва ЕКЛ в края на деня 
3. бързо и лесно зареждане на хартия
4. при доработка на старо устройство, следва да сключите договор за сервизно обслужване, което е допълнителен разход
5. технологиите напредват с всеки изминал ден и е винаги по-добре закупуването на нов апарат, пред доработването на стар такъв, който е амортизиран и неговият ресурс и живот ще бъдат изчерпани много по-рано.

VI. Какво е данъчен терминал?

Данъчният терминал е задължителна съставна част от фискалното устройство, в който предварително е поставена data SIM карта за осъществяване на дистанционна връзка с НАП.

VII. Какво представлява КЛЕН?

КЛЕН е контролна лента на електронен носител , в която се съхранява копие на всеки отпечатан касов бон. Пълната информация от КЛЕН може да бъде разпечатана при необходимост.

VIII. Какво трябва да се направи в случай на запълване паметта на КЛЕН-а?

При запълване на паметта на КЛЕН, фискалното устройство спира работа до момента, в който се смени КЛЕН-а. За да се избегне неочаквано блокиране на апарата, е създаден механизъм за предупреждение за запълване на паметта. Новият КЛЕН се поставя от сервизен техник, а старите се съхраняват в обекта.

IX. Каква информация се изпраща към НАП от новите фискални устройства посредством данъчния терминал?

В нормален режим на работа, данъчния терминал ще събира дневните отчети от ФУ и през 30 дни ще ги изпраща на сървърите на НАП. В случай, че органите на НАП решат да ви наблюдават по-интензивно, могат да сгъстят периода на изпращане на дневни отчети или дори да изискват по няколко информационни отчета дневно.

X. Какво се случва, в случай че данните не могат да се изпратят към сървъра на НАП?

При липса на връзка за период от 3 последователни дневни отчета (3 работни дни), фискалното устройство блокира за регистриране на продажби до осъществяване на връзка.

XI. Плащат ли се допълнителни такси за обслужване от мобилен оператор?

В цената на касовия апарат е включена едногодишната такса за обслужване на Data SIM картата на мобилния оператор.

XII. Може ли клиентът да избира с кой мобилен оператор предпочита да работи устройството му?

Да, разбира се. Клиентът най-добре знае кой оператор има най-добро покритие в района, в което ще оперира фискалното устройство.

XIII. Трябва ли да се сключва договор за сервизно обслужване?

При закупуване на ново устройство, клиента получава едногодишен договор за гаранционно сервизно обслужване.