Общи условия

Настоящите общи условия имат за цел да запознаят потребителят с неговите права, задължения и отговорности от момента на влизането му в този интернет сайт до неговото напускане. В случай, че не сте съгласни с тях, молим, не използвайте сайта.

Съдържанието на този интернет сайт е изключителна собственост на Техсофт ООД. То е предмет на авторко право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Забранява се използването му или използването на части от него, освен ако няма изрично писмено съгласие от страна на Техсофт.

Права

Имате право да зареждате, отпечетвате или запазвате части от съдържанието на сайта само за лични, нетърговски цели и при условие, че запазвате надписите, свързани с автрските и другите права на собственост върху съдържанието на сайта.

Имате право да се възползвате от ресурсите на сайта, с изключение на ограниченията, описани в настоящите условия.

Ограничения

Потребителят няма право да копира съдържанието на сайта.

Потребителят няма право да използва сайта злонамерено. Няма право да изпраща каквито и да било материали, съдържанието на които е противозаконно, оскърбително, невярно, порнографско, религиозно, малтретиращо, клеветящо и подстрекаващо към насилие. Няма право да разпространява вируси или какъвто и да било друг вреден софтуер.

Потребителят няма право да извършва действия, които биха нарушили правата на трето лице.

Отговорности

Всеки потребител използва сайта изцяло на негова отговорност. Техсофт не носи отговорност за всякакви преки, косвени или възникнали като следствие щети, породени или по някакъв начин свързани с този сайт.

Техсофт не носи отговорност за актуалността на информацията в сайта, както и за евентуални щети, които биха произлезли от това. Не носи отговорност за съдържанието и условията за ползване на сайт, собственост на трета страна, в случай, че се използва препратка. Не носи отговорност при изчерпването на определен артикул от електронния магазин или при промяна на цената му в следствие на промяна на курса на определени валути.

Техсофт не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до този сайт и не носи отговорност, в случай, че потребителят претърпява загуби в следствие на това.

Техсофт не носи отговорност, в случай че сайта е станал обект на хакерска или друг вид атака и произлизащите от това неудобства.

Гаранции

Техсофт гарантира, че личната информация, която попълвате на сайта, пращате по електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана само в съответствие с приетите правила за защита на личната информация.

ВСИЧКИ НЕУРЕДЕНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ВЪПРОСИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ РЕШЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.